ภาพกิจกรรม

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผลพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายทองคูณ ยาบูฮา กำนันตำบลนาแห้ว เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้่ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการทำงานของเทศบาล ตามแผนพัฒนาและภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕