ภาพกิจกรรม

โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 กันยายน 2564 ด้วยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาแห้วร่วมกับ เทศบาลตำบลนาแห้ว จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 โดยการจัดงานในครั้งนี้มี นายสมปองนักการรอง (นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) เป็นประธานเปิด รวมถึง นายพัฒนา ชัยชนะ (รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) นายกล้าสิทธิ์ จันทะอุ่มเม้า (เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว) นายจันทน์ธนะ แสนสวัสดิ์ (ปลัดเทศบาล) นางสาวธิชา ปลัดกอง (หัวหน้าสำนักปลัด) และเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลนาแห้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาแห้วเก่า ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย