ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน Para Asphhalt Concrete รหัสสายทาง ลย.ถ.15-044 บ.นาแห้วใหม่ ม.5 ต.นาแห้ว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,077 ตร.ม. เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ด้วยวิธีป