ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน Para Asphhalt Concrete รหัสสายทาง ลย.ถ.๑๕-๐๐๔-ลย.ถ.๑๕-๐๐๕ ซ.เทศบาล๔-ห้วยแงด ถึง ซ.เทศบาล ๕ ลำน้ำหู ม.๑ บ.นาแห้ว ต.นาแห้ว ขนาดกว้าง ๔-๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๙ ต