ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน Para Asphhalt Concrete รหัสสายทาง ลย.ถ.๑๕-๐๔๔ บ.นาแห้วใหม่ ม.๕ ต.นาแห้ว จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๗ ตร.ม. เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid