ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗