อำนาจหน้าที่


 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาแห้ว
 
- ตามมาตรา 50 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขถึงปัจจุบัน ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลนาแห้วมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
 
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 
2. ให้มีปรับปรุงและปรับปรุงทางบกและทางน้ำ
 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
 
 
- ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึงปัจจุบัน ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
 
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม
 
4. ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
 
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์ รักษาคนเจ็บไข้
 
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 
9. เทศพาณิชย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติไว้ดังนี้ คือ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ที่เทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 
5. การสาธารณูปการ
 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
9. การจัดการศึกษา
 
10. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
14. การส่งเสริมกีฬา
 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 
20. การจัดให้มี ควบคุมสุสาน และฌาปณสถาน
 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพและ
 
สาธารณสถานอื่นๆ
 
24. การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
25. การผังเมือง
 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 
27. การดุแลรักษาที่สาธารณะ
 
28. การควบคุมอาคาร
 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

26/10/2016

1278

ดูครั้ง