จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเทศบาลตำบลนาแห้ว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ   ได้มาตรฐานเพียงพอ  สะดวกรวดเร็ว
ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น   ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  ตลอดจนการรับข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และคุณค่าวัฒนธรรม
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ  ทุกวัย
ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
 
 
ซึ่งการทำงานทุกอย่างจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาแห้ว  
 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิอย่างสูงสุดในการพัฒนา  การทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

26/10/2016

1183

ดูครั้ง