วิสัยทัศน์/ภารกิจ


วิสัยทัศน์  (Vision)

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาแห้ว

                   นาแห้วเมืองน่าอยู่   มากล้ำแหล่งวัฒนธรรม   ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ   พัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ  (Mission)  และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น

                   ๑.  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

                   ๒.  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  และสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ๓.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                   ๔.  ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   ๕.  พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 

ภารกิจหลัก

               ภารกิจหลักที่  ๑    :      การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

          ตัดสินการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาล

   ภารกิจหลักที่  ๒    :      การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนในการ

พึ่งตนเอง  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

ภารกิจหลักที่  ๓    :      การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่    โดยงานโครงสร้างพื้นฐาน    การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลักที่  ๔    :      ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาการสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  ๕    :      ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

พอเพียง

ภารกิจหลักที่  ๖    :      ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับหน่วยกับ

หน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  ๗    :      การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารและการกบริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

 

26/10/2016

1365

ดูครั้ง