ประวัติ


 
 


เทศบาลตำบลนาแห้ว

 ประวัติความเป็นมา
 
        เทศบาลตำบลนาแห้ว  เดิมเป็นสุขาภิบาลซึ่งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่   18 กรกฎาคม 2537    เป็นสุขาภิบาลซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 111 ตอนที่ 82  ลงวันที่  13 ตุลาคม 2537  ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่รัดกุม  และคลอบคลุมปัญหาต่าง ๆ   ได้ทุกด้านต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก  วันที่  24   กุมภาพันธ์  2542   มีผลบังคับใช้ในวันที่   25  พฤษภาคม  2542
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
พระธาตุดินแทน หมายถึง    ความดีงาม
ภูเขา หมายถึง    ที่ตั้งของเทศบาล
ทุ่งนา หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์
----------------------------

 

26/10/2016

2125

ดูครั้ง