ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบส่วน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558