ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงาเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562