ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562