ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6)