ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563