ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558