ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่3) พ.ศ.2562