ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561