ข่าว

2021-05-31 การให้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


2021-05-14 การรับฟังความคิดเห็นตามโครงการต่อท่อประปาน้ำซับ จากห้วยศอก สู่พื้นที่การเกษตร
2021-05-13 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาแห้ว
2021-05-13 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2021-05-13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน
2021-05-11 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก -ภูผาหนอง หมู่ที่ ๒
2021-05-11 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมนโยบายควงามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2021-05-11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2021-05-11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
2021-05-11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
2021-05-05 ออกให้บริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
2021-04-29 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2021-04-29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
2021-04-21 ข้อมูลสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
2021-04-19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
2021-04-19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
2021-02-22 ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแห้วและนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว
2021-02-22 ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแห้วและนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว
2021-02-15 หลักเกณฑ์และลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล
2021-02-02 รอบรู้สาระเลือกตั้งท้องถิ่น
2021-02-01 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมนโยบายควงามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2021-01-15 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปีภาษี 2564
2020-12-18 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาแห้ว ปี 2564
2020-11-27 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปีภาษี 2564
2020-11-16 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
2020-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิะีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๓
2020-11-04 ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารเลือกตั้งท้องถิ่น
2020-10-01 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2020-10-01 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
2020-10-01 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ขอรับบริการของเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยที่ 3
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยแรก
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยที่ 2
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
2020-08-25 ประกาศ กับกำหนดสมัยประชุม
2020-08-20 การปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
2020-07-24 ประชาสัมพันธ์ MV 3 อาร์สา - ติ๊ก ชิโร่ I 3R Foundation
2020-06-26 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2020-06-24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
2020-06-24 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
2020-06-24 รายงานผลการดำเนินแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือน
2020-06-24 รายงานผลการดำเนินแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน
2020-06-24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2020-06-24 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2562
2020-06-17 ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2020-05-07 มาตรการป้องกันการติดสินบน
2020-05-07 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2020-05-07 มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-05-07 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
2020-04-13 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ
2020-03-26 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563
2020-03-26 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563
2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2113-เขตแดนไทย-ลาย ลย.ถ.15-001
2020-03-19 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2113 เขตแดน ไทย-ลาว ลย.ถ.15-001 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่
2020-01-22 การสรรหา กกต.ท้องถิ่น
2020-01-15 รายงานสรุปผลการใช้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2020-01-15 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2020-01-06 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
2019-12-11 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
2019-10-01 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-09-30 รายละเอียด
2019-07-05 ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแห้วยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี
2019-06-28 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2019-06-26 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-06-25 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2019-06-24 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2019-06-21 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2019-06-21 แบบรายงานการดำเนินงานตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561
2019-06-21 ประกาศเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ
2019-06-21 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
2019-06-21 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2019-06-21 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-06-20 นโยบายทรัพยากรบุคคล
2019-06-18 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนาแห้วลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
2019-06-13 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
2019-06-07 คำสั่งที่ 307/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดจัดการการท่องเที่ยว
2019-06-07 "เส้นทางเดินขึ้นผาหมวก - ผาหนอง"
2019-06-07 คำสั่งที่ 306/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2019-05-21 โครงการต่อเติมถนน คสล. สายแยกตาดนากก-ถ้ำเม่น บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5
2019-05-21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไร่นายไกรวิน สารวิจิตร หมู่ที่ 3
2019-04-05 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2019-03-18 แบบรายงานการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาแห้ว วันที่ 16 กุมภาพันธื ถึง 15 มีนาคม 2562
2019-03-15 การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562
2019-01-10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
2019-01-10 มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-01-10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
2019-01-10 มาตรการป้องกันการรับสินบน
2018-11-20 ตารางสรุปผลการดำเนินการร้องเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
2018-11-19 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561
2018-11-14 แบบรายงานการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาแห้ว วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2561
2018-11-14 แบบรายงานการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาแห้ว วันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2561
2018-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนยอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด ยาว 200 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ (ไปชลประทานลำน้ำไพร้) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2018-11-13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
2018-11-13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2018-11-13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
2018-11-08 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2018-11-08 แผนการดำเนินงาน
2018-11-08 เทศบัญญัติฯ 2561
2018-11-07 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง
2018-10-25 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
2018-10-17 เชิญท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง
2018-10-11 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2018-10-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
2018-10-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
2018-09-30 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2018-09-30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2018-09-30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2018-09-20 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2018-08-08 ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้งหรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาแห้ว
2018-07-30 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
2018-07-18 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) ฉบับปรับปรุง
2018-07-17 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2018-07-17 ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแห้วยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี
2018-07-16 รายงานการประชุมสภาเทสบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
2018-07-12 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์
2018-07-06 นายธนธรณ์ ยะมารอด ประธานศูนย์ อปพร.ทต.นาแห้ว ได้รับประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่นประจำปี 2561
2018-06-06 มือถือเก่าไป ชีวิตไหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2018-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยการก่อสร้างอาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกว์ (e-bidding)
2018-04-11 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561ครั้งที่ 1
2018-02-01 คำสั่งเรื่องแต่งต้องคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว
2018-01-08 ติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2561
2017-12-16 ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่และเส้นทางในการให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอย
2017-10-05 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
2017-04-19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปชลประทานลำน้ำไพร้) หมู่ที่ 5
2017-04-18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากด่านห้วยศอกถึงแก่งเดื่อ) หมู่ที่ 2
2017-02-24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
2017-02-24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
2017-02-23 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนาแห้ว
2017-02-21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
2017-02-03 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโรงพยาบาลนาแห้วไปบ้านโป่งกูด) หมู่ที่ 5
2017-02-03 โครงการปรับปรุงบ่อเกลือสินเธาว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หมูที่ 3
2017-01-09 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางไปนาหนองปาด) หมู่ที่ 1
2016-10-31 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
2016-10-05 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
2016-10-05 วิสัยทัศน์/ภารกิจ
2015-07-21 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2021-05-14 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก -ภูผาหนอง หมู่ที่ ๒


2021-04-29 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้วเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก-ภูผาหนอง หมู่ 2
2021-02-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก-ภูผาหนอง หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร เทศบาลตำนลนาแห้วจังหวัดเลย
2021-01-11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก-ภูผาหนอง หมู่ที่ 2
2020-09-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นถนน para asphhalt concrete ซอยเทศบาล 13 14 15 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่
2020-06-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2020-06-22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
2020-06-22 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2020-06-22 แผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ไตรมาส 1 - 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
2020-06-22 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2020-06-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง สามแยกทางหลวงหมายเลข 5113 เขตแดนไทย-ลาว ลย.ถ.15-001 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่
2020-03-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทศบาล 6 - บ้านบุ่ง ลย.ถ.-15-046 หมู่บ้านนาแห้วใหม่,บ้านนาแห้ว,บ้านบุ่ง ตำบลนาแห้ว
2019-08-15 ตารางแสดงวงเงินจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ศสล.ไปพื้นที่การเกษตรนาบ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต.นาแห้ว
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารอนุสรณ์สถานสมเด็จย่า หมู่ที 3 ต .นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ห้วยกกบง-ห้วยแงด หมู่ที 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนนคสล.สายทางไร่นายไกรวิน สารวิจิตร หมู่ที ๓ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนนคสล.สายแยกตามนากก-ถ้ำเม่น บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที ๕ ตงนาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย
2019-05-27 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ห้วยกกบง-ห้วยแงด หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว
2018-07-17 รายงาน รับ - จ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 กันยายน 2560
2018-07-17 ส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2018-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยการก่อสร้างอาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-26 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำเหือง โดยการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม พร้อมก่อสร้างลาน คสล. และร่องระบายน้ำ