เทศบาลตำบลนาแห้วเรื่องน่ารู้

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฎิญาณตนเนื่องในวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (รูปแบบออนไลน์) ทาง https://tas.go.th/

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฎิญาณตนเนื่องในวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (รูปแบบออนไลน์)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-03-14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 39)


2022-03-10 รายงานสถานการณ์โควิด -19 อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (ดู : 91)
2022-03-08 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแห้ว (ดู : 31)
2022-03-08 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 41)
2022-03-01 มาตรการด้านการแพทย์และรักษาพยาบาลโควิด - 19 (ดู : 90)
2022-02-24 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ของเทศบาลตำบลนาแห้ว (ดู : 52)
2021-10-08 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 20)
2021-05-31 การให้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ดู : 247)
2021-05-14 การรับฟังความคิดเห็นตามโครงการต่อท่อประปาน้ำซับ จากห้วยศอก สู่พื้นที่การเกษตร (ดู : 345)
2021-05-13 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาแห้ว (ดู : 237)
2021-05-13 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 230)
2021-05-13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน (ดู : 242)
2021-05-11 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก -ภูผาหนอง หมู่ที่ ๒ (ดู : 255)
2021-05-11 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมนโยบายควงามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 248)
2021-05-11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 225)
2021-05-11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 236)
2021-05-11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ดู : 245)
2021-05-05 ออกให้บริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 333)
2021-04-29 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ดู : 164)
2021-04-29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (ดู : 180)
2021-04-21 ข้อมูลสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ดู : 172)
2021-04-19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 165)
2021-04-19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 174)
2021-02-22 ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแห้วและนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว (ดู : 441)
2021-02-22 ประกาศกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแห้วและนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว (ดู : 420)
2021-02-15 หลักเกณฑ์และลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 426)
2021-02-02 รอบรู้สาระเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 436)
2021-02-01 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมนโยบายควงามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 236)
2021-01-15 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปีภาษี 2564 (ดู : 308)
2020-12-18 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาแห้ว ปี 2564 (ดู : 260)
2020-11-27 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปีภาษี 2564 (ดู : 264)
2020-11-16 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ดู : 263)
2020-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิะีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 415)
2020-11-04 ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 483)
2020-10-01 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 126)
2020-10-01 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) (ดู : 267)
2020-10-01 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ขอรับบริการของเทศบาลตำบลนาแห้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 260)
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ดู : 280)
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยแรก (ดู : 290)
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 279)
2020-08-25 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ดู : 277)
2020-08-25 ประกาศ กับกำหนดสมัยประชุม (ดู : 277)
2020-08-20 การปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 283)
2020-07-24 ประชาสัมพันธ์ MV 3 อาร์สา - ติ๊ก ชิโร่ I 3R Foundation (ดู : 294)
2020-06-26 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 314)
2020-06-24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 (ดู : 309)
2020-06-24 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต (ดู : 297)
2020-06-24 รายงานผลการดำเนินแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 314)
2020-06-24 รายงานผลการดำเนินแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 292)
2020-06-24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 312)
2020-06-24 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2562 (ดู : 309)
2020-06-17 ประกาศนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ดู : 323)
2020-05-07 มาตรการป้องกันการติดสินบน (ดู : 315)
2020-05-07 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (ดู : 320)
2020-05-07 มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 323)
2020-05-07 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 333)
2020-04-13 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (ดู : 321)
2020-03-26 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ดู : 422)
2020-03-26 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ดู : 422)
2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2113-เขตแดนไทย-ลาย ลย.ถ.15-001 (ดู : 354)
2020-03-19 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2113 เขตแดน ไทย-ลาว ลย.ถ.15-001 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่ (ดู : 369)
2020-01-22 การสรรหา กกต.ท้องถิ่น (ดู : 631)
2020-01-15 รายงานสรุปผลการใช้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 511)
2020-01-15 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 526)
2020-01-06 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 297)
2019-12-11 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน (ดู : 425)
2019-10-01 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 287)
2019-09-30 รายละเอียด (ดู : 298)
2019-07-05 ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแห้วยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี (ดู : 716)
2019-06-28 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ดู : 384)
2019-06-26 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 741)
2019-06-25 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (ดู : 710)
2019-06-24 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 412)
2019-06-21 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 358)
2019-06-21 แบบรายงานการดำเนินงานตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 (ดู : 392)
2019-06-21 ประกาศเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ดู : 376)
2019-06-21 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ดู : 366)
2019-06-21 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 392)
2019-06-21 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 401)
2019-06-20 นโยบายทรัพยากรบุคคล (ดู : 988)
2019-06-18 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนาแห้วลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 381)
2019-06-13 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 687)
2019-06-07 คำสั่งที่ 307/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดจัดการการท่องเที่ยว (ดู : 863)
2019-06-07 "เส้นทางเดินขึ้นผาหมวก - ผาหนอง" (ดู : 659)
2019-06-07 คำสั่งที่ 306/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ดู : 840)
2019-05-21 โครงการต่อเติมถนน คสล. สายแยกตาดนากก-ถ้ำเม่น บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 (ดู : 706)
2019-05-21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไร่นายไกรวิน สารวิจิตร หมู่ที่ 3 (ดู : 711)
2019-04-05 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (ดู : 614)
2019-03-18 แบบรายงานการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาแห้ว วันที่ 16 กุมภาพันธื ถึง 15 มีนาคม 2562 (ดู : 426)
2019-03-15 การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 (ดู : 395)
2019-01-10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ดู : 660)
2019-01-10 มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 641)
2019-01-10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 667)
2019-01-10 มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 639)
2018-11-20 ตารางสรุปผลการดำเนินการร้องเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 685)
2018-11-19 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 (ดู : 489)
2018-11-14 แบบรายงานการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาแห้ว วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2561 (ดู : 483)
2018-11-14 แบบรายงานการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลนาแห้ว วันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2561 (ดู : 461)
2018-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนยอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 จุด ยาว 200 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ (ไปชลประทานลำน้ำไพร้) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 443)
2018-11-13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ดู : 459)
2018-11-13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 419)
2018-11-13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 431)
2018-11-08 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 455)
2018-11-08 แผนการดำเนินงาน (ดู : 420)
2018-11-08 เทศบัญญัติฯ 2561 (ดู : 431)
2018-11-07 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง (ดู : 439)
2018-10-25 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (ดู : 370)
2018-10-17 เชิญท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง (ดู : 1133)
2018-10-11 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 424)
2018-10-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (ดู : 780)
2018-10-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 366)
2018-09-30 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 349)
2018-09-30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 995)
2018-09-30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 866)
2018-09-20 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 694)
2018-08-08 ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้งหรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาแห้ว (ดู : 390)
2018-07-30 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ดู : 311)
2018-07-18 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) ฉบับปรับปรุง (ดู : 931)
2018-07-17 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 1180)
2018-07-17 ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแห้วยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี (ดู : 893)
2018-07-16 รายงานการประชุมสภาเทสบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 1018)
2018-07-12 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ (ดู : 634)
2018-07-06 นายธนธรณ์ ยะมารอด ประธานศูนย์ อปพร.ทต.นาแห้ว ได้รับประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่นประจำปี 2561 (ดู : 936)
2018-06-06 มือถือเก่าไป ชีวิตไหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 972)
2018-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยการก่อสร้างอาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกว์ (e-bidding) (ดู : 461)
2018-04-11 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561ครั้งที่ 1 (ดู : 355)
2018-02-01 คำสั่งเรื่องแต่งต้องคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการการท่องเที่ยว (ดู : 1097)
2018-01-08 ติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2561 (ดู : 295)
2017-12-16 ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่และเส้นทางในการให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอย (ดู : 952)
2017-10-05 คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ดู : 434)
2017-04-19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปชลประทานลำน้ำไพร้) หมู่ที่ 5 (ดู : 899)
2017-04-18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากด่านห้วยศอกถึงแก่งเดื่อ) หมู่ที่ 2 (ดู : 823)
2017-02-24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 1047)
2017-02-24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 874)
2017-02-23 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนาแห้ว (ดู : 894)
2017-02-21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 907)
2017-02-03 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโรงพยาบาลนาแห้วไปบ้านโป่งกูด) หมู่ที่ 5 (ดู : 1025)
2017-02-03 โครงการปรับปรุงบ่อเกลือสินเธาว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หมูที่ 3 (ดู : 936)
2017-01-09 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางไปนาหนองปาด) หมู่ที่ 1 (ดู : 901)
2016-10-31 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ดู : 1742)
2016-10-05 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (ดู : 843)
2016-10-05 วิสัยทัศน์/ภารกิจ (ดู : 851)
2015-07-21 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ดู : 1001)

2022-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน Para Asphhalt Concrete รหัสสายทาง ลย.ถ.15-044 บ.นาแห้วใหม่ ม.5 ต.นาแห้ว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,077 ตร.ม. เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ด้วยวิธีป (ดู : 26)


2022-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 29)
2022-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 24)
2022-04-25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 22)
2022-03-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน Para Asphhalt Concrete รหัสสายทาง ลย.ถ.๑๕-๐๐๔-ลย.ถ.๑๕-๐๐๕ ซ.เทศบาล๔-ห้วยแงด ถึง ซ.เทศบาล ๕ ลำน้ำหู ม.๑ บ.นาแห้ว ต.นาแห้ว ขนาดกว้าง ๔-๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๙ ต (ดู : 54)
2022-03-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน Para Asphhalt Concrete รหัสสายทาง ลย.ถ.๑๕-๐๔๔ บ.นาแห้วใหม่ ม.๕ ต.นาแห้ว จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๗ ตร.ม. เทศบาลตำบลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid (ดู : 57)
2021-05-14 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก -ภูผาหนอง หมู่ที่ ๒ (ดู : 236)
2021-04-29 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้วเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก-ภูผาหนอง หมู่ 2 (ดู : 161)
2021-02-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก-ภูผาหนอง หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร เทศบาลตำนลนาแห้วจังหวัดเลย (ดู : 204)
2021-01-11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภูผาหมวก-ภูผาหนอง หมู่ที่ 2 (ดู : 227)
2020-09-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นถนน para asphhalt concrete ซอยเทศบาล 13 14 15 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่ (ดู : 252)
2020-06-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 271)
2020-06-22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ดู : 280)
2020-06-22 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ดู : 262)
2020-06-22 แผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ไตรมาส 1 - 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 (ดู : 268)
2020-06-22 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ดู : 257)
2020-06-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง สามแยกทางหลวงหมายเลข 5113 เขตแดนไทย-ลาว ลย.ถ.15-001 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่ (ดู : 269)
2020-03-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทศบาล 6 - บ้านบุ่ง ลย.ถ.-15-046 หมู่บ้านนาแห้วใหม่,บ้านนาแห้ว,บ้านบุ่ง ตำบลนาแห้ว (ดู : 299)
2019-08-15 ตารางแสดงวงเงินจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ศสล.ไปพื้นที่การเกษตรนาบ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต.นาแห้ว (ดู : 322)
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารอนุสรณ์สถานสมเด็จย่า หมู่ที 3 ต .นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (ดู : 321)
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ห้วยกกบง-ห้วยแงด หมู่ที 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย (ดู : 313)
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนนคสล.สายทางไร่นายไกรวิน สารวิจิตร หมู่ที ๓ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย (ดู : 321)
2019-06-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมถนนคสล.สายแยกตามนากก-ถ้ำเม่น บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที ๕ ตงนาแห้ว อ.นาแห้ว จ. เลย (ดู : 324)
2019-05-27 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ห้วยกกบง-ห้วยแงด หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว (ดู : 575)
2018-07-17 รายงาน รับ - จ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 กันยายน 2560 (ดู : 469)
2018-07-17 ส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 392)
2018-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยการก่อสร้างอาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 932)
2018-03-26 ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำเหือง โดยการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม พร้อมก่อสร้างลาน คสล. และร่องระบายน้ำ (ดู : 1125)

ภาพกิจกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้วเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมลิงค์สำคัญ